Tango araştırma sonuçları

By

Tango araştırma sonuçları

  Yapılan çalışmada spesifik olarak ilk aşamada Arjantin tangosunun ergen bireylerin iletişim becerileri ve dikkat düzeyleri üzerindeki etkileri, ikinci aşamada ise Arjantin tangosu yapan iş yaşamındaki yetişkinlerin iletişim becerileri, dikkat düzeyleri, ruhsal durumları, liderlik, fiziksel ve sağlık durumları üzerindeki etkileri araştırılmıştır.

    Araştırmanın ilk aşaması Arjantin tangosunun ergenlik dönemindeki gençlerin iletişim becerileri ve dikkat düzeyleri üzerinde pozitif bir etkisinin bulunup bulunmadığını saptamak amacıyla yapılmıştır.

       Araştırmaya 16’sı deney grubunda 16’sı kontrol grubunda olmak üzere toplam 32 ergen dahil edilmiştir. Her iki gruba araştırma öncesinde ön test uygulanmıştır. Araştırmada deney grubuna 24 oturumluk tango eğitimi verilmiştir. Kontrol grubuna ise tango eğitimi verilmemiştir. Deney grubuyla yapılan 24 oturumluk tango eğitiminin sonunda her iki gruba son test uygulaması yapılarak çıkan bulgular karşılaştırılmıştır. Araştırmada deneklerin ve kontrol grubunun dikkat düzeylerini ölçmek için ön test Benton Visual Retentıon Test Form F, son test olarak da Benton Visual Retentıon Test Form G kullanılmıştır. Deneklerin ve kontrol grubunun iletişim beceri düzeylerini ölçmek için ön test ve son test de Ersanlı ve Balcı (1996) tarafından geliştirilen İletişim Becerileri Envanteri kullanılmıştır.

       Araştırmada elde edilen verilerin analizi, deney ve kontrol gruplarının İletişim Becerileri ve Benton Visual Retention Testlerinden almış oldukları ön test ve son test puanları arasındaki farkın anlamlılığı Mann Whitney U Testi ile araştırılmıştır. Deney gruplarının kendi içinde karşılaştırılmasında ise az denekli araştırmalarda ilişkili ölçümler için kullanılan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi (Wilcoxon Signed Rank Test for Paired Samples) kullanılmıştır.

     Analiz sonuçları araştırmaya katılan ergen bireylerin Benton Visual Retention testinden aldıkları deney öncesi ve sonrası puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir (p=0.002<0.05). Bu sonuçlara göre ergenlere yönelik düzenlenen tango eğitim programı uygulamaları, ergen bireylerin dikkat düzeylerinin gelişiminde önemli bir etkisinin bulunduğunu göstermektedir. Bu anlamda ergen bireylere yönelik düzenlenen tango eğitim programının kişilerin dikkat düzeylerini arttırdığı söylenebilir.

    Araştırmanın ikinci aşamasında ise Arjantin tangosu yapan iş yaşamındaki yetişkinlerin iletişim becerileri, dikkat düzeyleri, ruhsal durumları, liderlik, fiziksel ve sağlık durumları üzerindeki etkileri bir anketle ölçülmüştür. Elde edilen veriler SPSS 11 programında analiz edilmiştir.

   Analiz sonuçları, ankette iletişim alanına yönelik soruların tamamı değerlendirildiğinde, araştırmaya katılan kişilerin %68’i iletişim becerilerinin artmasında ve gelişiminde Arjantin tangosunun katkısı bulunduğunu belirtmişlerdir.

       Dikkat alanına yönelik soruların tamamı değerlendirildiğinde araştırmaya katılan kişilerin %62,3’ü dikkat düzeylerinin artmasında ve gelişiminde Arjantin tangosunun katkısı bulunduğunu belirtmişlerdir.

       Fiziksel ve sağlık alanına yönelik soruların tamamı değerlendirildiğinde araştırmaya katılan kişilerin %90’ı, fiziksel gelişimlerinde ve sağlık alanında Arjantin tangosunun katkısı bulunduğunu belirtmişlerdir.

      Liderlik alanına yönelik tek bir madde değerlendirildiğinde araştırmaya katılan kişilerin %39’u iş ortamında liderlik özelliklerini açığa çıkarmada Arjantin tangosunun katkı sağladığını belirtmişlerdir.

.      Araştırmaya katılan kişilerin %90’ı ise Arjantin tangosunun kendilerinin ruhsal durumlarına pozitif olarak katkısı olduğunu belirtmişlerdir.

      Araştırmanın ikinci aşamasındaki bulgular dikkate alındığında liderlik dışında her bir alana ilişkin oranların yüksek olduğu görülmektedir. Bu oranlar ışığında Arjantin tangosu yapan iş yaşamındaki yetişkinlerin büyük bir bölümünün tangoya bağlı olarak iletişim becerilerinde, dikkat düzeylerinde, ruhsal durumlarında, fiziksel ve sağlık alanında gelişim gösterdikleri söylenebilir.

      Yukarıdaki bulgular dışında tangoyla ilgili olarak Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde yer alan, güven, ait olma, sevgi, saygınlık, kendini gerçekleştirme gereksinimlerinin her birinin, dansın formunda, yapısında ve etik değerleri içerisinde barındırdığı söylenebilir. Gereksinimlerle ilgili bireylerin iç dünyalarındaki karşılanamayan ihtiyaçlarıyla ilgili çatışmaları söz konusu olabilir. Tangonun bu anlamda anne karnında ilk deneyimlenen duygular olan güven, aidiyet, birlikte yapma, birlikte hissetme duygularını karşılar nitelikte olduğu söylenebilir. Tango bu anlamda anne karnında ilk deneyimlenen duygulara yeniden dönüş olarak tanımlanabilir.

       Endüstri alanında, hizmet içi eğitimlerde yeni arayışlar çerçevesinde indoor ve outdoor yönetim oyunları gibi uygulamalara büyük kaynaklar ayrılarak, çalışanların liderlik, duygusal zekâ, iletişim becerileri gibi kişisel gelişim programlarından geçmelerine ağırlık verilmektedir. Sözel eğitimlerin ağırlıkta olduğu eğitim programlarında sözel ifadelerin yarattığı etki ve değişim çerçevesinde eğitim çalışmalarından yarar sağlanmaktadır. Endüstri alanında tangodan etkin bir şekilde yararlanılması kişiler arası iletişimde güçlü bir alanı kapsayan beden dilinin gelişimine ve iletişim becerilerine yönelik ciddi katkılar sağlayabilir. Ayrıca yönetim ve organizasyonlarda sıklıkla kullanılan kavramlar arasında yer alan yönetme, yönetilme, liderlik, empati, uyum, birlikte yapma, takım ruhu gibi bir çok güçlü öğe tangonun içerisinde barınır. Tango bu anlamda uzman kişilerce endüstri alanında kullanılarak yönetim ve organizasyonlara yönelik liderlik, stres, ruh sağlığı, iletişim becerileri, dikkat düzeylerinin geliştirilmesi gibi alanlarda ciddi yararlar sağlayabilir.

       Ayrıca günümüzde özellikle metropol kentlerinde geleneksel aile yapısının yerini alan modern çekirdek ailelerde eşler arasında yaşanan eşduyum yoksunluğuyla gelişen çatışmalar sık sık boşanmalarla sonuçlanabilmektedir. Bu süreçte yer alan eşlerin, bireysel yaşam biçimlerinin ön plana çıkmasıyla eşlerine yönelik hissettikleri birliktelik duygusundan uzaklaşmaları söz konusu olabilmektedir. Zorlu geçirilen bu süreçlerde eşlerin birbirlerini anlayabilme becerisini, eşduyumu yaşantısal olarak deneyimlemeleri açısından eşli danslardan özellikle tangodan terapötik amaçlı yararlanılabilinir. Eşlerin tango süresince ortaya koydukları beden dilleri, yönlendirme, yönetilme, karşı gelme, direnme, güç mücadeleleri, gibi birçok faktör analiz edilerek terapötik boyutta değerlendirilebilinir.

        Ebeveyn ergen çatışmalarında da tıpkı eşler arasında yaşanan çatışmalar gibi eşli danslar arasında yer alan tangodan yararlanılabilinir. Ebeveyn ve ergenlerin dans süresince ortaya koydukları beden dilleri, birlikte hareket edebilme becerileri, kendilerini serbest bırakmaları gibi birçok faktör analiz edilerek terapötik boyutta değerlendirilebilinir.

         Ülkemizde psikiyatri servislerinde her geçen gün hasta sayılarındaki artış dikkat çekicidir. Psikiyatrik hastalıkların kökenlerine bakıldığında birçoğunun korku kaynaklı geliştiği ayrıca hastaların enerjilerini etkin bir şekilde kullanamamalarına bağlı olarak geliştiği söylenebilir. Buna karşın psikiyatri servislerinde hastaların enerjilerini kullanabilecekleri alanlar yeterli değildir. İlaç tedavisiyle yapılan sağaltımların bu anlamda eksik kaldığı söylenebilir. Ülkemizdeki psikiyatri hastanelerinde yukarıdaki bilgiler ışığında dans terapilerine yer verilmesi bu eksikliği bir ölçüde doldurabilir.

                           Ekrem Demirağ
Uzman Psikolojik Danışman/Endüstri Psikoloğu
Psikodramatist

Kaynak: www.tangoterapi.com